Akuta Fönsterhuset i Sverige AB lämnar följande garantier på fönster och fönsterdörrar med isolerruta (2, 2+1 eller 3-glas):

  • Upp till 10 års garanti på fönstrets, inklusive beslagens, funktion.
  • Upp till 10 års garanti mot kondens mellan glasen.
  • Upp till 10 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar.
  • På ytterdörrar lämnas 2 års garanti och 10 års formgaranti (om dörren slår sig mer än 4 mm enl. byggnormen).Gäller ej mörka kulörer.
  • 10 års garanti på montaget.

 

Garantiåtaganden

Akuta Fönsterhuset åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver tillkommer det ansvar för produkten och installationen som åläggs tillverkare och installatör enligt konsumentköpslagen och konsumenttjänstlagen. Felet kan åtgärdas genom reparation av befintlig produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt ellerutbyte av hel produkt. Akuta Fönsterhuset svarar för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Akuta Fönsterhuset avhjälper inte fel som uppkommer genom reparation som utförts av annan än av Akuta Fönsterhusets anlitad personal. Akuta Fönsterhuset ersätter inte kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar som är nödvändiga för reparation eller utbyte av fönster.

 

Garantiförutsättningar

För att ovanstående garantiåtagande ska uppfyllas förutsätts att den av Akuta Fönsterhusets utfärdade skötselanvisningen noggrant efterföljs.

Garantin gäller under förutsättning att avtalad likvid erlagts till Akuta Fönsterhuset.

Akuta Fönsterhuset ersätter inte skada som uppkommit på grund av bristande underhåll.

Ej heller vid skada orsakad av att produkten utsatts för yttre åverkan eller onormal hantering.

Vidare gäller ej garantin efter åtgärd som inte föreslagits av Akuta Fönsterhuset.